Spolek SOS for PETS, o .s., Zalužanská 404, Chlumec, 403 39  

Výroční zpráva za rok 2013   
1. Údaje o neziskové organizaci  
Občanské sdružení SOS for PETS vzniklo dne 18. 4. 2012 jako občanské sdružení registrací stanov u MV ČR pod č. VS/1-1/88442/12-R. Sdružení bylo přiděleno IČ: 22743901. Zapsané sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým občanským sdružením vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Sdružení je právnickou osobou. Telefon: + 420 608901091 a  +49 17623231294  E‐mail: sos.for.pets@gmail.com, isabelle911@email.cz  
2. Cíle sdružení  
Základními cíli sdružení jsou zejména:  vyhlašovat a organizovat materiální s finanční sbírky na podporu zvířat, především psů a koček v nouzi (týraná, nechtěná a opuštěná zvířata), spolupodílet se na financování akutních a neodkladných případů (operace, veterinární ošetření) bez průkazu původu v ČR i v SR a pomáhat ho prosazovat  zahajovat, ovlivňovat  a zapojovat se do správních řízení, která směřují k ochraně zvířat  šířit osvětovou činnost s cílem Nekupujte, adoptujte, podporovat vyhledávání neregistrovaných chovů psů bez PP za účelem zisku a podílet se všemi dostupnými prostředky na zrušení těchto chovů   získávat sponzory z řad firem i soukromých osob pro tyto cíle  podpora adopcí psů a koček a další činnosti uvedené ve stanovách sdružení, které jsou přílohou této výroční zprávy.  
3. Činnost sdružení v roce 2013 V tomto roce byly vyhledány kontakty na ochránce a sympatizanty ze zahraničí, kteří mají zájem pomáhat v záchraně psů a v boji proti ilegálnímu obchodu se štěňaty. Naše organizace navázala kontakt a spolupráci s Birgitt Thiesmann, která je šéfkou projektu boje proti ileg. obchodu se štěňaty. Z této spolupráce vzešel kontakt na reportérku Ute Jurkovics a byl v ČR natočen dokument německou TV NDR dokument o množírnách a obchodu se štěndy z těchto množíren, která se prodávají do západní Evropy. V září t. r. byla zaslána na Intergroup do Bruselu stížnost na nečinnost odpovědných orgánů na týrání zvířat v ČR a také ne nevybírání daně z příjmu množitelů psů a koček bez PP. Naše o. s. podpořilo několik jednotlivců z řad ochránců při financování veter. ošetření, materiální pomocí jak nákupem krmení nebo materiální sbírkou. V tomto roce se podařilo umístit 9 psů z Čech a Slovenska do adopcí, z toho 8 do Německa a 1 našel domov v ČR. V jednom případě jsme zprostředkovali adopci fence z Ukrajiny do německé rodiny, která má kořeny v ČR.   
4. Finanční hospodaření sdružení v roce 2013  
Činnost sdružení byla financována z dobrovolných darů, členských příspěvků a z příjmů za adopce. Výdaje spolku činily 79.130,40 Kč.  Příjmy spolku činily celkem 33.446,70, z toho:  adopce                       32.746,70 Kč  dražba                             700,-- Kč   
Hospodářský výsledek za rok 2013 je ve výši – 45.683,70 Kč.  
Sdružení mělo další příjmy bez vlivu na HV celkem ve výši 100.763,84 Kč, z toho:  členské příspěvky                                                            6.738,--  Kč  dary                                                                                93.839,17 Kč  výtěžek z prodeje kalendářů                                               186,67 Kč           
5. Závěr  
Sdružení  SOS for PETS děkuje všem sympatizantům, kteří jsou z celé republiky za poskytnuté dary a všem, kteří se ujímají opuštěných psů a koček.    
V Chlumci dne 30.6.2014 Danuše Herpe Jungmannová – předsedkyně sdružení