Spolek SOS for PETS, z. s. , Zalužanská 404, Chlumec, 403 39  

Výroční zpráva za rok 2014   
1. Údaje o neziskové organizaci  
Spolek SOS for PETS vznikl dne 18. 4. 2012 jako občanské sdružení registrací stanov u MV ČR pod č. VS/1-1/88442/12-R. Spolku bylo přiděleno IČ: 22743901. Od 1. 1. 2014 je  o. s. zapsáno jako spolek u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou L 8058. Zapsaný spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým spolkem, pracujícím na mezinárodní úrovni. Spolek je právnickou osobou. Telefon: + 420 608901091 a  +49 17623231294  E‐mail: sos.for.pets@gmail.com, isabelle911@email.cz, isabe911@gmail.com  
2. Cíle spolku  
Základními cíli spolku jsou zejména:  vyhlašovat a organizovat materiální a finanční sbírky na podporu zvířat, především psů a koček v nouzi (týraná, nechtěná a opuštěná zvířata), spolupodílet se na financování akutních a neodkladných případů (operace, veterinární ošetření) bez průkazu původu v ČR i v SR a pomáhat ho prosazovat   aktivně vyhledávat ilegální velkochovy psů (tzv. množírny) a nahlašovat ilegální transporty k jejich kontrole – sekce Animal Help Company  získávat sponzory z řad firem i soukromých osob pro tyto cíle  podpora adopcí psů a koček a další činnosti uvedené ve stanovách spolku, které jsou přílohou této výroční zprávy.  
3. Činnost spolku v roce 2014 V roce 2014 se podařilo dát k adopci 69 psů do zahraničí, 46 do domovů v ČR, a byl  zprostředkován domov a dočasné péče pro 162 psů ze zlikvidované množírny. Byl zřízen sbírkový účet v ČR, povolený Kr. úřadem v Ústí nad Labem. Na našich webových českých i německých stránkách, zrovna tak na soc. síti facebook jsou uveřejňovány stále nové informace a nabídky psů a koček k adopci. Byla založena sekce Na pomoc rumunským psům s cílem pomoci spřáteleným soukromým útulkům. Podařila se navázat spolupráce s dalšími zahraničními organizacemi jako je Eital v Itálii, také s řadou německých, rakouských a švýcarských ochránců ke spolupráci. Na základě našich informací se úspěšně povedlo nechat v Německu zkontrolovat transport štěňat a koťat obchodní firmy Skládal ze Slavičína. Ve spolupráci s týmem německé TV WDR se natočila reportáž o problematice množení v ČR, kde pod oficiální chovnou stanici se množí psy bez PP za účelem finančního zisku. Poskytli jsme médiím a organizacím jak v ČR, tak i v zahraničí podklady a rešerše k medializaci problému týrání zvířat množením. Organizace má za sebou řadu různorodých osvětových a propagačních akcí na podporu boje proti ilegálnímu obchodu se štěňaty a koťaty, na podporu kastrací a typu Nekupujte – adoptujte.  
4. Finanční hospodaření spolku v roce 2014 Činnost spolku byla financována ze sbírek, dobrovolných darů, členských příspěvků, charitativního koncertu, z charitativního obchůdku prodejem drobností a z příjmů za adopce. 
2  
Výdaje spolku činily 454.587,75 Kč.  Příjmy spolku činily celkem 497.529.73 Kč, z toho:  adopce a služby          140.530,93 Kč  členské příspěvky           6.750,00 Kč  dotace                             4.000,00 Kč  dary                            346.428,80 Kč  
Hospodářský výsledek za rok 2014 je ve výši 42.941,98 Kč.   
5. Činnost spolku v roce 2015  
Spolek bude i nadále vyhledávat opuštěné psy a kočky, snažit se o jejich umísťování v rámci ČR i SR k novým majitelům. Dále vyhledávat a upozorňovat na nezákonné množírny psů, které slouží k nelegálním vývozům a jednat v souladu se stanovami spolku.  
6. Závěr  
Spolek SOS for PETS děkuje všem sympatizantům, kteří jsou z celé republiky za poskytnuté dary a všem, kteří se ujímají opuštěných psů a koček.    
V Chlumci dne 19. 10. 2015 Danuše Herpe Jungmannová – předsedkyně spolku